image 0011

Chi nhánh :

    -  Trung tâm Kinh doanh Lương thực Gia Lâm
    -  Trung tâm Kinh doanh Lương thực Thanh Trì
    -  Xí nghiệp Chế biến Nông sản Thực phẩm Vĩnh Tuy   
    -  Xí nghiệp Xây dựng 2
    -  Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ ăn uống Vĩnh Hà
    -  Xí nghiệp Xuất nhập khẩu I